Fot. Materiały prasowe

Uwagi do Krajowego Planu Odbudowy

przez Think MICE

Warszawska Organizacja Turystyczna (WOT) skierowała do Andrzeja Guta-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) oraz Rafała Szlachty, prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) pismo z uwagami do Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

W piśmie zwrócono uwagę, że dywersyfikacja zakrojona na szeroką skalę (wspierana systemowo oraz finansowo przez rząd) nie jest dobrym kierunkiem. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy w przetrwaniu trudnego czasu, a nie systemowej i finansowej zachęty do radykalnego przebranżowienia się. Podkreślono przy tym, że część podmiotów turystycznych, ze względu chociażby na posiadaną przez siebie infrastrukturę, nie będzie mogła skutecznie zmienić profilu działalności – mowa o hotelach, obiektach targowych i kongresowych, części instytucji kultury czy przedsiębiorcach zajmujących się transportem rekreacyjnym (drogowym i wodnym).

KPO niestety nie wymienia również sektora MICE, a uwzględnienie tej gałęzi gospodarki w planie odbudowy jest zdaniem przedstawicieli WOT ważne przynajmniej z kilku powodów. Nie tylko dlatego, że składa się ona z tysięcy przedsiębiorstw wspierających setki tysięcy miejsc pracy, ale również dlatego, że to właśnie na targach i konferencjach dokonuje się transfer wiedzy między przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi oraz podmiotami administracji centralnej i samorządowej. Transfer wiedzy jest z kolei kluczowym czynnikiem stymulującym wzrost innowacyjności we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. KPO kładzie duży nacisk na rozwój polskiego potencjału innowacyjności, w związku z czym branża MICE powinna być potraktowana priorytetowo.

Analogiczne uwagi zgłoszono do dokumentu „Turystyka w projekcie KPO”. Jednocześnie członkowie WOT wyrazili poparcie dla wybranych założeń do projektowanych na lata 2021-2026 postępowań konkursowych, do których należą: konieczność dostosowania sektora turystyki do obecnych warunków oraz stworzenia innowacyjnych, unikatowych i kompleksowych produktów i pakietów turystycznych, potrzeba odbudowy ruchu turystycznego w kraju, niwelacja prawdopodobieństwa wykluczenia jakichkolwiek grup społecznych, uwzględnienie zasady zrównoważonego rozwoju w procesie projektowania zlecanych zadań publicznych (w tym m.in. odejście od turystyki masowej na rzecz turystyki zrównoważonej), uwzględnienie w zadaniach publicznych projektów z obszaru turystyki miejskiej oraz realizacja przedsięwzięć ponadregionalnych w oparciu o zasadę partnerstwa.

Ostatnie uwagi dotyczą nieuwzględnienia aspektu turystyki medycznej w programie „Polskie Uzdrowiska ku przyszłości”.

Treść dokumentu przesłanego do MRPiT oraz POT można znaleźć TUTAJ

Przygotowany i obecnie konsultowany przez rząd dokument „Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności” ma być podstawą do skorzystania przez Polskę z „Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”, na który Unia Europejska przeznaczy 750 mld euro. W ramach tych środków Polska może się ubiegać o ok. 58 mld euro, które będą inwestowane w ramach następujących obszarów tematycznych: odporność i konkurencyjność gospodarki (18,6 mld zł), zielona energia i zmniejszenie energochłonności (28,6 mld zł), transformacja cyfrowa (13,7 mld zł), dostępność i jakość ochrony zdrowia (19,2 mld zł) oraz zielona i inteligentna mobilność (27,4 mld zł).

Więcej informacji o KPO można znaleźć TUTAJ

Źródło: materiały prasowe, oprac. MK